DevOps – Automaation aika softamaailmassa

DevOps, ja etenkin Azure DevOps, on sulattanut jääräpäisimmänkin konkarin sydämen. Se nopeuttaa kehitystä, vähentää virheitä ja ennen kaikkea säästää hermoja, kun prosessit hoitavat homman automaattisesti.

Ennen kuin kaikki tämä toimii, pitää kuitenkin jonkun tehdä deployment scriptit, testiautomaatioscriptit, unit testit jne.

Azure DevOps ja Azure liimautuvat hienosti yhdeksi kokonaisuudeksi, niin käyttäjien kuin työkuormien laskutuksen osalta, ja pipelinet yhdessä muiden ominaisuuksien kanssa saavat monimutkaisemmatkin kokonaisuudet tulille. Kokeillaanko miten teidän järjestelmänne hyötyisivät DevOpsista?

DevOps yhdistää ohjelmistokehityksen ja IT-operaatiot saumattomaksi kokonaisuudeksi, jonka avulla lyhennetään järjestelmien kehittämiseen kuluvaa aikaa. Toimiakseen DevOps vaatii sujuvaa kommunikaatiota ohjelmistokehityksen ja operatiivisten kyvykkyyksien välillä, mikä puolestaan takaa ketterän kehitysprosessin ja laadukkaan lopputuloksen.

DevOpsin omaksumisen avulla kehität yrityksesi ketteryyttä ja suoriutumiskykyä. Aito DevOps kuitenkin lähtee ihmisistä ja vaatii organisaation kulttuurimuutoksen, mikäli DevOps ei vielä ole osa yrityksen käytänteitä ja ympäristöä. Me autamme sinua tunnistamaan lähtötasosi sekä nykyisen ja halutun tilan välillä olevat aukot. Kehity kanssamme ja saavuta haluamasi lopputulos!

HYÖDYT

DevOps

Nopeampi kehitys­prosessi

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen ja o­pe­raa­ti­oi­den yh­dis­tä­mi­nen sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si no­peut­taa oh­jel­mis­ton ke­hi­tys­pro­ses­sia ja näin toi­mi­tus­ai­kaa asiakkaalle.

DevOps

Laa­duk­kaam­pi lop­pu­tuo­te

DevOpsin an­si­os­ta oh­jel­mis­to on jat­ku­vas­ti mah­dol­li­sim­man hy­vin tes­tat­tu, jol­loin myös lop­pu­tuo­te on laa­duk­kaam­pi mui­hin me­ne­tel­miin ver­rat­tu­na.

DevOps

Pa­ran­tu­nut asia­kas­tyy­ty­väi­syys

Pa­ran­tu­neet no­peus ja laa­tu joh­ta­vat luon­nol­li­ses­ti myös kor­ke­am­paan asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen.

MIKSI AVANIO?

1.

Meiltä löytyy kokonaisvaltaista osaamista ja kykyä kokonaiskuvan hahmottamiseen

2.

Olemme luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu

3.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

MUUT OHJELMISTOKEHITYKSEN PALVELUMME

Web-ratkaisut

Rakennamme selainpohjaisia sovelluksia useilla eri frontend- ja backend-teknologioilla.
Erilaisia teknologioita ovat esimerkiksi React, Vue, Node.js, Mongo, SQL Database, .NET Core, Docker, Kubernetes

Mo­biili­ke­hi­tys

Mobiili on alus­ta, jo­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Mei­dän avul­lam­me luot käy­tet­tä­viä ja toi­mi­via mo­biili­rat­kai­suja. To­teu­tam­me niin na­tii­vi­rat­kai­sut iOS / Android -alus­toil­le kuin cross-platform alus­toil­lekin

Dev­Ops

Au­tam­me si­nua au­to­ma­ti­soi­maan oh­jel­mis­to­tuo­tan­non toi­min­not sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Käy­tös­säm­me on GitHub, Azure DevOps, Docker, Kubernetes ja muut toi­mi­vak­si to­de­tut tek­no­lo­gi­at.

Muu oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Etkö löy­tä­nyt et­si­mää­si? Teem­me myös pal­jon muu­ta, ku­ten desktop-ke­hi­tys­tä ja su­lau­tet­tu­ja jär­jes­tel­miä. Kysy tar­vit­se­maa­si, niin me au­tam­me!