API-kehitys

Poikkeuksellisen hyviä rajapintoja

API eli ohjelmistorajapinta mahdollistaa integraation ja tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Rajapinnat ovat keskeisessä roolissa IT-ympäristön nykyaikaistamisessa ja organisaation kehittämisessä dataohjautuvampaan suuntaan.

Rakennamme yrityksellenne liiketoimintalähtöisiä API-ratkaisuja, jotka auttavat saamaan kaiken irti järjestelmien datasta. Autamme rajapintojen toteutuksessa ja arkkitehtuurin kehittämisessä, jotta rajapinnat sopivat järjestelmäarkkitehtuuriin myös tulevaisuudessa.

Rajapinnoissa tärkeintä on kehittäjälähtöisyys, sillä kehittäjät ovat rajapintojen asiakkaita. Kehittäjät arvostavat hyvin dokumentoituja rajapintoja, ja ennen kaikkea rajapintojen tulee olla loogisia sekä toimivia.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

HYÖDYT

Yks­inker­tai­sem­pi tie­to­jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­ri

Tie­to­jär­jes­tel­mi­en in­te­groin­ti kes­ke­nään pur­kaa tie­to­sii­lo­ja ja te­kee jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­ris­ta yk­sin­ker­tai­sem­man.

Vä­hen­ty­neet ma­nu­aali­nen työ ja tieto­virheet

Inte­graati­oiden avu­lla ma­nu­aali­sia työ­vai­hei­ta pois­tuu ja sa­mal­la tie­to­vir­hei­den mää­rä vä­he­nee.

A­jan­koh­tai­sen da­tan saa­ta­vuus

Jär­jes­tel­mi­en inte­groin­nin an­si­os­ta da­ta­vir­rat yh­dis­ty­vät ja a­jan­koh­tai­nen data on hel­pos­ti saa­ta­vil­la pää­tök­sen­te­on tu­ke­na.

MIKSI AVANIO?

1.

Meiltä löytyy ko­ko­nais­val­tais­ta osaamista ja kykyä ko­ko­nais­ku­van hahmottamiseen

2.

Olemme luo­tet­ta­va kump­pani, jonka kanssa yh­teis­työ sujuu

3.

A­sia­kas­ko­ke­mus on meil­le kun­nia-asia

MUUT INTE­GRAA­TIOT JA IOT- PAL­VE­LUM­ME

Integraatiot

Haluat­ko inte­groida ny­kyi­set jär­jes­tel­mä­si toi­mi­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si? Me to­teu­tam­me inte­graat­iot minkä tahansa jär­jeste­lmien vä­lil­le luo­tet­ta­vas­ti.

IoT-ratkaisut

IoT-ratkaisu­jen avulla ke­räät ja ana­ly­soit y­ri­tyk­sel­le­si ar­vo­kas­ta dataa. Voit hyö­dyn­tää te­ko­älyä ja data-ana­ly­tiik­kaa ja totta­kai myös etä­ohjata lait­teita

API-kehitys

API-kehi­tyk­sen avul­la var­mis­tat inte­graati­oi­den toi­mi­vuu­den ja datan liik­ku­mi­sen jär­jes­tel­mien väl­il­lä

IoT Station

IoT Station-jär­jes­tel­mäs­tä voit seu­rata re­aali­ai­kai­ses­ti iot-lait­tei­de­si ti­laa pu­he­li­mel­la, padilla ja nä­yt­tö­päät­teel­lä. Voit myös ohjata laitteitasi