Pilven ylläpito

Pilven ylläpito ja optimointi saattaa tuntua työläältä ja turhauttavalta. Meidän avullamme tämä tunne jää historiaan!

Ylläpidämme pilviympäristöäsi kokonaisvaltaisesti, oli se sitten rakennettu perinteiseen konesaliin, julkiseen pilveen tai hybridiympäristöön. Pilven ylläpito räätälöidään tarpeidesi mukaiseksi palveluksi, mutta lähtökohtaisesti se voi sisältää kaiken pilviarkkitehtuurin rakentamisesta ympäristön monitorointiin, budjetin hallintaan, päivitysten hoitamiseen ja asiakaspalveluun.

HYÖDYT

Jatkuva toi­min­ta­var­muus

Tark­kai­lem­me pil­vi­ym­pä­ris­tö­äsi jat­ku­vas­ti ja kor­jaam­me il­me­ne­vät vi­at no­pe­as­ti. Ym­p­ä­­ris­­tö py­­syy siis jat­ku­vas­ti toi­min­nas­sa!

Osaa­van hen­ki­lös­tön tu­ki

Meil­tä löy­tyy pit­kä ko­ke­mus pil­vi­pal­ve­lui­den pa­ris­ta, jo­ten tai­ta­vat asian­tun­ti­jam­me ovat tu­ke­na­si pil­vi­ym­pä­ris­töön liit­ty­vis­sä pul­mis­sa.

Tie­to­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen

Ra­ken­nam­me ym­pä­ris­tö­si läh­tö­koh­tai­ses­ti tie­to­tur­val­li­sek­si, min­kä li­säk­si mo­ni­to­roim­me jat­ku­vas­ti si­tä, keil­lä on pää­sy pil­vi­pal­ve­lui­hi­si.

OTA YHTEYTTÄ

1.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

2.

Tarjoamme nopean vastausajan esittämiisi palvelupyyntöihin

3.

Omaamme pitkän linjan osaamisen pilviratkaisuista

MUUT PILVIPALVELUMME

Pil­ven käyt­töön­ot­to

Mig­raa­tio van­has­ta uu­teen, van­ho­jen rat­kai­sui­den uu­si­mi­nen pil­veä var­ten tai ko­ko­naan uu­den rat­kai­sun ke­hi­tys. Meil­tä on­nis­tuu kaik­ki nä­mä. Mi­kä so­pi­si tei­dän tar­pei­siin?

Pil­ven yl­lä­pi­to

Tar­jo­am­me jat­ku­vaa val­von­taa, yl­lä­pi­toa, bud­je­tin hal­lin­taa, päi­vi­tyk­siä ja pal­jon muu­ta. Yl­lä­pi­dos­sa voi­daan so­pia ke­vy­em­mäs­tä tai laa­jem­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta.

Pil­vi­stra­te­gia ja -ark­ki­teh­tuu­ri

Olem­me suun­ni­tel­leet ja näh­neet mo­net pil­vi­ark­ki­teh­tuu­rit niin suu­ris­sa enter­prise-yri­tyk­sis­sä kuin pie­nis­sä startup-yri­tyk­sis­sä. Osaam­me var­mas­ti huo­mi­oi­da tei­dän tar­peen­ne.

Pil­vi­ka­pa­si­teet­ti ja li­sens­sit

Meil­tä löy­tyy Azure ja M365 -li­sens­sit unoh­ta­mat­ta Dynamics tuo­te­per­het­tä. Tar­vit­taes­sa pal­velu laa­je­nee huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­paan­kin Microsoft-li­sens­si-tar­jon­taan