Pilvipalvelut

Pilvessä piilee ratkaisu

Avanion pilvipalvelut tarjoaa monipuolisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme pilvikapasiteetin Azuresta ja tuottavuuspuolen ratkaisut M365:sta. Suunnittelemme pilviarkkitehtuurisi ja optimoimme, valvomme sekä ylläpidämme pilviympäristöäsi vuoden jokaisena päivänä.

Autamme pilven käyttöönotossa mm. konsultoimalla, suunnittelemalla hallintamallin ja suorittamalla tarvittaessa migraation esimerkiksi vanhasta konesalista.

Avanio on migraatioiden edelläkävijä, ja olemme suunnitelleet siihen oman työkalun CloudOnMove®, joka on laajasti patentoitu tärkeimmissä maanosissa. Monialainen osaaminen tarkoittaa, ettei meidän tarvitse tyytyä valmiisiin ratkaisuihin, vaan tarvittaessa teemme omamme.

Pil­ven käyt­töön­ot­to

Mig­raa­tio van­has­ta uu­teen, van­ho­jen rat­kai­sui­den uu­si­mi­nen pil­veä var­ten tai ko­ko­naan uu­den rat­kai­sun ke­hi­tys. Meil­tä on­nis­tuu kaik­ki nä­mä. Mi­kä so­pi­si tei­dän tar­pei­siin?

Pil­ven yl­lä­pi­to

Tar­jo­am­me jat­ku­vaa val­von­taa, yl­lä­pi­toa, bud­je­tin hal­lin­taa, päi­vi­tyk­siä ja pal­jon muu­ta. Yl­lä­pi­dos­sa voi­daan so­pia ke­vy­em­mäs­tä tai laa­jem­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta.

Pil­vi­stra­te­gia ja -ark­ki­teh­tuu­ri

Olem­me suun­ni­tel­leet ja näh­neet mo­net pil­vi­ark­ki­teh­tuu­rit niin suu­ris­sa enter­prise-yri­tyk­sis­sä kuin pie­nis­sä startup-yri­tyk­sis­sä. Osaam­me var­mas­ti huo­mi­oi­da tei­dän tar­peen­ne.

Pil­vi­ka­pa­si­teet­ti ja li­sens­sit

Meil­tä löy­tyy Azure ja M365 -li­sens­sit unoh­ta­mat­ta Dynamics tuo­te­per­het­tä. Tar­vit­taes­sa pal­velu laa­je­nee huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­paan­kin Microsoft-li­sens­si-tar­jon­taan