Pilven käyttöönotto

Pilven käyttöönotto tiedossa? Oletko ottamassa pilveä ensimmäistä kertaa käyttöön tai haluatko siirtyä pilvestä toiseen? Me autamme!

Jos olet vasta siirtämässä IT-ympäristösi pilveen, suosittelemme pilvistrategian ja -arkkitehtuurin suunnittelua ennen varsinaista käyttöönottoprosessia. Toisaalta, jos pilvipalvelut ovat sinulle tuttu juttu, voimme alkaa heti tuumasta toimeen! Siirrämme suurenkin määrän virtuaalikoneita pilveen tai pilvestä toiseen tehokkaasti ja turvallisesti patentoidun migraatiotyökalumme avulla.

Pilven käyttöönotto käy ammattilaisiltamme varmasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Konsulttimme neuvovat sopivien resurssien ja työkalujen käyttöönotossa sekä tarvittaessa ylläpitävät yrityksesi pilviympäristöä.

HYÖDYT

Nopea pal­ve­lu­jen käyt­töön­otto

Pil­vi­pal­ve­lu­jen kes­kei­nen hyö­ty on pal­ve­lu­jen no­pea käyt­töön­ot­to. Saat uu­sia pal­ve­lu­ja käyt­töö­si vain na­pin pai­nal­luk­sel­la!

Mer­kit­tä­vät kus­tan­nus­sääs­töt

Pil­vi­pal­ve­luis­ta mak­se­taan ylei­sim­min käy­tön mu­kaan, jol­loin si­nun ei tar­vit­se si­tou­tua re­surs­sei­hin vuo­sik­si eteen­päin.

Help­po uu­si­en tek­no­lo­gi­oi­den käyt­töön­ot­to

Mo­net uu­det tek­no­lo­gi­at ovat saa­neet al­kun­sa jul­ki­pil­ves­tä, jol­loin näi­tä pit­käl­le tuot­teis­tet­tu­ja pal­ve­lu­ja on no­pea ot­taa käyt­töön.

MIKSI AVANIO?

1.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

2.

Avanio on pilviteknologian edelläkävijä

3.

Patentoitu migraatiotyökalu, jolla migraatiot sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti

MUUT PILVIPALVELUMME

Pil­ven käyt­töön­ot­to

Mig­raa­tio van­has­ta uu­teen, van­ho­jen rat­kai­sui­den uu­si­mi­nen pil­veä var­ten tai ko­ko­naan uu­den rat­kai­sun ke­hi­tys. Meil­tä on­nis­tuu kaik­ki nä­mä. Mi­kä so­pi­si tei­dän tar­pei­siin?

Pil­ven yl­lä­pi­to

Tar­jo­am­me jat­ku­vaa val­von­taa, yl­lä­pi­toa, bud­je­tin hal­lin­taa, päi­vi­tyk­siä ja pal­jon muu­ta. Yl­lä­pi­dos­sa voi­daan so­pia ke­vy­em­mäs­tä tai laa­jem­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta.

Pil­vi­stra­te­gia ja -ark­ki­teh­tuu­ri

Olem­me suun­ni­tel­leet ja näh­neet mo­net pil­vi­ark­ki­teh­tuu­rit niin suu­ris­sa enter­prise-yri­tyk­sis­sä kuin pie­nis­sä startup-yri­tyk­sis­sä. Osaam­me var­mas­ti huo­mi­oi­da tei­dän tar­peen­ne.

Pil­vi­ka­pa­si­teet­ti ja li­sens­sit

Meil­tä löy­tyy Azure ja M365 -li­sens­sit unoh­ta­mat­ta Dynamics tuo­te­per­het­tä. Tar­vit­taes­sa pal­velu laa­je­nee huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­paan­kin Microsoft-li­sens­si-tar­jon­taan