Pilvistrategia- ja arkkitehtuuri

Pilvistrategia ja -arkkitehtuuri avuksi pilviympäristösi tulevaisuuden ja toteutustapojen määrittelyssä

Meillä on vahvaa osaamista pilvistrategian toteutuksesta ja liittämisestä tiukemmaksi osaksi yrityksen toimintaa ja kokonaisstrategiaa. Arkkitehtimme määrittävät yhdessä kanssasi oikean suunnan ja toteutustavat. Annamme suosituksia pilviympäristön parantamiseen ja optimointiin, jotta saat pilvestä parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Mikä ihmeen pilvistrategia? Kannattaako sellainen olla?

Ehdottomasti! Pilvistrategia toimii apuna yrityksen IT-ympäristön tulevaisuuden suunnan hahmottamisessa sekä ohjenuorana ympäristön kehittämisessä. Hyvin luodun strategian avulla voidaan valita kustannustehokkaimmat ratkaisut ja tukea liiketoiminnallisia tavoitteita.

Ensin tulee kartoittaa, millainen yrityksen sovellusarkkitehtuuri on tällä hetkellä. Nykytilanteen analyysin perusteella voidaan arvioida tämänhetkisiä puutteita ja vahvuuksia sekä havaita tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Pilvistrategian avulla pysytään askel edellä ja puututaan mahdollisiin tulevaisuuden haasteisiin ennen niiden realisoitumista.

Voit yllättyä siitä, kuinka monia yrityksesi ympäristöjä ja prosesseja pystytään siirtämään pilveen tai jopa automatisoimaan. Avullamme luot toimivan pilvistrategian, jolla tehostat toimintaasi.

HYÖDYT

Päätöksen­teko IT-infran ja sovel­lusten suh­teen hel­pot­tuu

Kun kar­toi­te­taan eri vaih­to­eh­to­ja ja nii­den vai­ku­tuk­sia, on hel­pom­pi va­li­ta ne vaih­to­eh­dot, jot­ka vie­vät ko­ko­nai­suut­ta oi­keaan suun­taan.

Ny­kyis­ten kump­pani­en pal­ve­lu­va­li­koi­maa ja osaa­mis­ta kye­tään ar­vi­oi­maan

Kun on tie­dos­sa, mil­lai­sia tuki­pal­ve­lui­ta ja asian­tun­ti­joi­ta tar­vi­taan, voi­daan ar­vi­oi­da ny­kyis­ten kump­pa­nei­den pal­ve­lui­ta ja si­tä, kuin­ka ne tu­ke­vat omia tu­le­vai­suu­den tar­pei­ta. Pär­jä­tään­kö ny­kyis­ten kump­pa­ni­en avul­la vai tar­vi­taan­ko uusia re­surs­se­ja?

Liike­toi­min­to­jen odo­tuk­set ote­taan huo­mi­oon

Mo­nes­ti lii­ke­toi­min­nal­la on odo­tuk­sia pro­jek­tien kes­ton ja asioi­den ke­hit­tä­mi­sen vai­vat­to­muu­den suh­teen. Nä­mä odo­tuk­set kar­toi­te­taan ja ote­taan huo­mi­oon pil­vi­stra­te­gi­as­sa!

Pilviarkkitehtuuria kannattaa miettiä, olit sitten vasta siirtymässä pilveen tai jo kokeneempi pilvipalveluiden käyttäjä. Mikäli suunnittelet pilveen siirtymistä, asiantuntijamme auttavat sinua sopivan pilviarkkitehtuurin suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos taas käytät jo pilvipalveluita, autamme sinua arvioimaan nykyisen arkkitehtuurin toimivuutta. Varmistamme pilviympäristösi turvallisuuden, suorituskyvyn sekä kustannustehokkuuden, jotta saat pilvestä varmasti parhaan mahdollisen hyödyn irti. Saat kattavan raportin parannuskohteista sekä toimenpide-ehdotukset pilviympäristön parantamiseksi.

HYÖDYT

Var­mis­tat pil­vi­ym­pä­ris­tö­si tur­val­li­suu­den

Ra­ken­nam­me pil­vi­ym­pä­ris­tösi tie­to­tur­val­li­ses­ti alus­ta al­kaen tai au­tam­me tun­nis­ta­maan haa­voit­tu­vai­suuk­sia.

Suo­ri­tus­ky­kyä voi­daan pa­ran­taa

Sel­vi­täm­me suo­ri­tus­ky­vyn mah­dol­li­suuk­sia pa­ran­nus­koh­tia, jol­loin voit te­hos­taa pil­vi­ym­pä­ris­tö­si suo­ri­tus­ky­kyä en­ti­ses­tään.

Kus­tan­nus­te­hok­kuus saa­daan op­ti­moi­tua

Käym­me lä­pi pil­vi­ym­pä­ris­tö­si kus­tan­nuk­sia ja eh­do­tam­me toi­men­pit­eitä kus­tan­nus­te­hok­kuu­den op­ti­moin­nik­si.

MIKSI AVANIO?

1.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

2.

Meiltä löytyy kokonaisvaltaista osaamista ja kykyä kokonaiskuvan hahmottamiseen

3.

Omaamme pitkän linjan osaamisen pilviratkaisuista

MUUT PILVIPALVELUMME

Pil­ven käyt­töön­ot­to

Mig­raa­tio van­has­ta uu­teen, van­ho­jen rat­kai­sui­den uu­si­mi­nen pil­veä var­ten tai ko­ko­naan uu­den rat­kai­sun ke­hi­tys. Meil­tä on­nis­tuu kaik­ki nä­mä. Mi­kä so­pi­si tei­dän tar­pei­siin?

Pil­ven yl­lä­pi­to

Tar­jo­am­me jat­ku­vaa val­von­taa, yl­lä­pi­toa, bud­je­tin hal­lin­taa, päi­vi­tyk­siä ja pal­jon muu­ta. Yl­lä­pi­dos­sa voi­daan so­pia ke­vy­em­mäs­tä tai laa­jem­mas­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta.

Pil­vi­stra­te­gia ja -ark­ki­teh­tuu­ri

Olem­me suun­ni­tel­leet ja näh­neet mo­net pil­vi­ark­ki­teh­tuu­rit niin suu­ris­sa enter­prise-yri­tyk­sis­sä kuin pie­nis­sä startup-yri­tyk­sis­sä. Osaam­me var­mas­ti huo­mi­oi­da tei­dän tar­peen­ne.

Pil­vi­ka­pa­si­teet­ti ja li­sens­sit

Meil­tä löy­tyy Azure ja M365 -li­sens­sit unoh­ta­mat­ta Dynamics tuo­te­per­het­tä. Tar­vit­taes­sa pal­velu laa­je­nee huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­paan­kin Microsoft-li­sens­si-tar­jon­taan