Ohjelmistokehitys

Toimivat ohjelmistoratkaisut yrityksesi tarpeisiin

Etsitkö ohjelmistoratkaisuja, jotka vastaavat täysin yrityksesi tarpeisiin? Ohjelmistokehitys on Avanion ytimessä. Avanio on kehittänyt mobiiliapplikaatioita ennen kuin älypuhelimet yleistyivät ja olemme kääntäneet Linux-kerneleitä ennen kuin Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Meillä on rohkeutta käyttää uusimpia teknologioita ja kehitämme sovelluksia, joita muut eivät ole vielä ajatelleetkaan.

Tavoitteemme on yhdistää tekoäly, data-analytiikka, mobiiliapplikaatiot ja webbiratkaisut saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka vastaa täydellisesti juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Me emme ole tyytyväisiä keskinkertaisuuteen, vaan pyrimme aina tarjoamaan korkealaatuisia ratkaisuja, jotka ovat kehittyneimpiä alalla.

Web-ratkaisut

Rakennamme selainpohjaisia sovelluksia useilla eri frontend- ja backend-teknologioilla.
Erilaisia teknologioita ovat esimerkiksi React, Vue, Node.js, Mongo, SQL Database, .NET Core, Docker, Kubernetes.

Mo­biili­ke­hi­tys

Mobiili on alus­ta, jo­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Mei­dän avul­lam­me luot käy­tet­tä­viä ja toi­mi­via mo­biili­rat­kai­suja. To­teu­tam­me niin na­tii­vi­rat­kai­sut iOS / Android -alus­toil­le kuin cross-platform alus­toil­lekin.

Dev­Ops

Au­tam­me si­nua au­to­ma­ti­soi­maan oh­jel­mis­to­tuo­tan­non toi­min­not sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Käy­tös­säm­me on GitHub, Azure DevOps, Docker, Kubernetes ja muut toi­mi­vak­si to­de­tut tek­no­lo­gi­at.

Muu oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Etkö löy­tä­nyt et­si­mää­si? Teem­me myös pal­jon muu­ta, ku­ten desktop-ke­hi­tys­tä ja su­lau­tet­tu­ja jär­jes­tel­miä. Kysy tar­vit­se­maa­si, niin me au­tam­me!