IoT-ratkaisut

Suomen kokeneimmat Azure IoT-kehittäjät

IoT-ratkaisut mahdollistavat yrityksellesi arvokkaan datan keräämisen ja käyttökelpoiseksi informaatioksi muuttamisen. Reaaliaikaisen mittauksen ja analysoinnin avulla valtavat tietomassat voidaan järjestää käyttökelpoisiksi tunnusluvuiksi ja tilannekatsaukseksi, jotta pysyt tilanteen tasalla. IoT-ratkaisuja hyödynnetään eri tavoin useilla toimialoilla – kysy meiltä, niin kerromme lisää!

Suunnittelemme ja toteutamme alusta loppuun IoT-ratkaisut yrityksesi tarpeisiin räätälöitynä. Muun muassa RFID- ja laserteknologioita hyödyntämällä teemme tuotannon seurannasta sekä laadunvarmistuksesta helppoa ja reaaliaikaista.

Tiimimme jäsenet olivat 7 vuotta sitten ensimmäisiä Azure IoT Hubia käyttäneitä henkilöitä. Sen jälkeen kokemusta on tullut paljon lisää ja teknologia kehittynyt hurjasti eteenpäin.

HYÖDYT

IoT-ratkaisut

Prosessien tehostaminen

IoT:n avulla prosessista saadaan reaali­aikaista tietoa, jol­loin voidaan reagoida poikkeamiin sekä ennalta­ehkäistä prosessin häiriintyminen.

IoT-ratkaisut

Uudet liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det

Datan­keräys­kohteet ovat loput­tomia sekä mah­dol­li­suu­det niistä kerätyn datan hyödyntämiseen.

IoT-ratkaisut

Päätöksentekoa tukeva data

Dataan perustuva tieto auttaa yritys­johtoa tekemään in­for­moi­dum­pia ja pa­rem­min oi­ke­aan osuvia päätöksiä.

MIKSI AVANIO?

1.

IoT-ratkaisut ovat meidän erikoisalaamme

2.

Olemme luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu

3.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

MUUT INTEGRAATIOT JA IOT-PALVELUMME

Integraatiot

Haluat­ko inte­groida ny­kyi­set jär­jes­tel­mä­si toi­mi­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si? Me to­teu­tam­me inte­graat­iot minkä tahansa jär­jeste­lmien vä­lil­le luo­tet­ta­vas­ti.

IoT-ratkaisut

IoT-ratkaisu­jen avulla ke­räät ja ana­ly­soit y­ri­tyk­sel­le­si ar­vo­kas­ta dataa. Voit hyö­dyn­tää te­ko­älyä ja data-ana­ly­tiik­kaa ja totta­kai myös etä­ohjata lait­teita

API-kehitys

API-kehi­tyk­sen avul­la var­mis­tat inte­graati­oi­den toi­mi­vuu­den ja datan liik­ku­mi­sen jär­jes­tel­mien väl­il­lä

IoT Station

IoT Station-jär­jes­tel­mäs­tä voit seu­rata re­aali­ai­kai­ses­ti iot-lait­tei­de­si ti­laa pu­he­li­mel­la, padilla ja nä­yt­tö­päät­teel­lä. Voit myös ohjata laitteitasi