Integraatiot

Integraatiot moderneilla ratkaisuilla

Toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten Microsoft Dynamicsiin, on mahdollista yhdistää nykyisiä prosesseja ja järjestelmiä joustavasti integraatioiden, liittymien ja rajapintojen avulla. Laadukkaat integraatiot turvaavat järjestelmien välisen tiedonkulun. Mitä laajempi määrä eri järjestelmiä ja tietoa, sitä suurempi hyöty saadaan järkevästi toteutetuista integraatioista.

Integraatiot auttavat vähentämään manuaalisen työn määrää ja virheitä. Modernin pilviaikakauden ratkaisun ydinhyötynä on valtava määrä valmiita rajapintoja, joita voidaan ottaa nopealla aikataululla käyttöön.

Asiantuntijoidemme avulla oikeiden rajapintojen määrittäminen ja integraatioiden tekeminen onnistuvat.

HYÖDYT

API, integraatiot

Nopea käyttöö­notto

Dynamics sisältää valmiita raja­pin­to­ja, jol­loin inte­graati­oi­den to­teut­ta­mi­nen on no­pe­aa ja val­mis jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus saa­daan no­pe­as­ti käyt­töön.

API, integraatiot

Yk­sin­ker­tai­sem­pi tie­to­jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­ri

Tie­to­jär­jes­tel­mi­en in­te­groin­ti kes­ke­nään pur­kaa tie­to­sii­lo­ja ja te­kee jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­ris­ta yk­sin­ker­tai­sem­man.

API, integraatiot

Vä­hen­ty­neet ma­nu­aali­nen työ ja tieto­virheet

Inte­graati­oiden avul­la ma­nu­aali­sia työ­vai­hei­ta pois­tuu ja sa­mal­la tie­to­vir­hei­den mää­rä vä­he­nee.

MIKSI AVANIO?

1.

Microsoftin ratkaisut ovat erikoisalaamme

2.

Olemme luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu

3.

Asiakaskokemus on meille kunnia-asia

MUUT INTEGRAATIOT JA IOT-PALVELUMME

Integraatiot

Haluat­ko inte­groida ny­kyi­set jär­jes­tel­mä­si toi­mi­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si? Me to­teu­tam­me inte­graat­iot minkä tahansa jär­jeste­lmien vä­lil­le luo­tet­ta­vas­ti.

IoT-ratkaisut

IoT-ratkaisu­jen avulla ke­räät ja ana­ly­soit y­ri­tyk­sel­le­si ar­vo­kas­ta dataa. Voit hyö­dyn­tää te­ko­älyä ja data-ana­ly­tiik­kaa ja totta­kai myös etä­ohjata lait­teita

API-kehitys

API-kehi­tyk­sen avul­la var­mis­tat inte­graati­oi­den toi­mi­vuu­den ja datan liik­ku­mi­sen jär­jes­tel­mien väl­il­lä

IoT Station

IoT Station-jär­jes­tel­mäs­tä voit seu­rata re­aali­ai­kai­ses­ti iot-lait­tei­de­si ti­laa pu­he­li­mel­la, padilla ja nä­yt­tö­päät­teel­lä. Voit myös ohjata laitteitasi