Harvalla yrityksellä on kokemusta niin monesta IoT-hankkeesta kuin meillä

Integraatiot ja IoT ovat osa Avanion ydinosaamista. Laaja ymmärryksemme IoT-sovellusten rajapinnoista johtuu siitä, että olemme ratkaisseet asiakkaidemme ongelmia useilla eri aloilla sekä monipuolisten haasteiden parissa.

IoT-sovelluksiin tulee usein suuri määrä integraatioita ja niissä liikkuvan datan määrä on kasvanut huomattavasti. Tämä data tulee suojata hyvin, ettei siihen päästä ulkopuolelta käsiksi ja haittaamaan sovelluksen toimintaa.

Modernien pilvipalveluiden avulla valmiiden rajapintojen rakentaminen sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Käytämme parhaita saatavilla olevia pilvipalveluita prosessin yksinkertaistamiseksi, mutta jos valmista rajapintaa ei löydy, niin teemme sellaisen vastaamaan tarpeitanne.

Integraatiot

Haluat­ko inte­groida ny­kyi­set jär­jes­tel­mä­si toi­mi­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si? Me to­teu­tam­me inte­graat­iot minkä tahansa jär­jeste­lmien vä­lil­le luo­tet­ta­vas­ti.

IoT-ratkaisut

IoT-ratkaisu­jen avulla ke­räät ja ana­ly­soit y­ri­tyk­sel­le­si ar­vo­kas­ta dataa. Voit hyö­dyn­tää te­ko­älyä ja data-ana­ly­tiik­kaa ja totta­kai myös etä­ohjata lait­teita

API-kehitys

API-kehi­tyk­sen avul­la var­mis­tat inte­graati­oi­den toi­mi­vuu­den ja datan liik­ku­mi­sen jär­jes­tel­mien väl­il­lä

IoT Station

IoT Station-jär­jes­tel­mäs­tä voit seu­rata re­aali­ai­kai­ses­ti iot-lait­tei­de­si ti­laa pu­he­li­mel­la, padilla ja nä­yt­tö­päät­teel­lä. Voit myös ohjata laitteitasi