Referenssi: Valoya

Valoya on maailman johtavia biotekniikan ja puutarhaviljelyn LED-valojen valmistajia.

ONGELMA

Valoya tarvitsi modernin ja skaalautuvan IoT-ratkaisun auringonvaloa simuloivaan järjestelmään.

RATKAISU

Etäluettavien spektrometrien tuottaman datan käsittely Azure IoT -pohjaisessa ohjelmistoratkaisussa, jonka avulla luodaan vastaavat valaistusolosuhteet kasvihuoneissa tai laboratorioissa.

Järjestelmä kaappaa valon spektrin esim. Brasiliassa, ja käyttää monia erilaisia ledejä eri tehoilla, jotta saavutetaan sama spektri käyttäjän sijainnissa.

Järjestelmässä hyödynnetään monia Azure-palveluita, kuten Azure IoT Hub ja Azure Functions. Järjestelmää on kehitetty useiden vuosien ajan.

HYÖDYT

Pilvipalveluiden tehokas käyttö tarjoaa skaalautuvuutta, suorituskykyä ja kustannussäästöjä. Järjestelmän avulla voidaan tutkia kasvien kasvamista erilaisissa kasvuympäristöissä ja tietoa voidaan hyödyntää kasvikohtaiseen kasvatusolosuhteiden optimoimiseen asiakkaiden kasvatustavoitteiden mukaisesti.

MITÄ SEURAAVAKSI

Kehitämme järjestelmää ja laitteistoa edelleen voidaksemme käyttää niitä entistä suuremmassa mittakaavassa.

Toteutimme yhteistyössä pilvipohjaisen IoT-ratkaisun aurinkosimulaatiojärjestelmää varten.

Lars Aikala, CEO, Valoya

Käy kurkkaamassa lisää Valoyan omilla sivuilla.

MITÄ?

Azure IoT:ta ja teko­älyä hyö­dyn­tä­vän rat­kai­sun, joka mah­dol­lis­taa muu­al­la si­jait­se­van va­lais­tus­olo­suh­teen rep­li­koin­nin pai­kal­li­ses­ti mi­hin ta­han­sa

MITEN?

Ra­ken­ta­mal­la tie­don­ku­lun mit­ta­lait­teel­ta asiak­kaan lait­teil­le Azure-palve­luita hyö­dyn­tä­mäl­lä ja Web-sovel­luksen oh­jaus­so­vel­luk­sek­si

MILLÄ?

Azure IoT Hub
Azure Functions
Azure VMs
Docker
Azure Web Apps
Node.js, Express.js, React.js, MongoDB

LISÄÄ REFERENSSEJÄ

Koteja elämistä varten

Pilvi­pal­ve­luil­la kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja toi­min­ta­var­muut­ta

Huoletonta turva­valaistusta

IoT-ratkaisut pa­ran­ta­vat pois­tu­mis­tei­den tur­val­li­suut­ta

Älykästä tiedon­hallintaa

Inte­groin­nil­la mo­der­nia ja äly­käs­tä tie­don­hal­lin­taa